Ви є тут

ПОЛОЖЕННЯ про комісію Луцької районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

рішенням районної ради

 

від 25.03.2011 № 6/

 


 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про комісію Луцької районної ради

 

з питань поновлення прав реабілітованих

 


 

Це Положення визначає повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи комісії Луцької районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.

 

1. Комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих (надалі – комісія) утворюється районною радою.

 

Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

 

2. Головними завданнями комісії є вирішення питань, пов’язаних з установленням факту розкуркулення, адміністративного виселення з відшкодуванням матеріальних збитків і виплатою грошової компенсації реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення до лікувальних закладів, поновленням житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».

 

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 

- подає допомогу громадянам в одержані необхідних документів у зв’язку з реабілітацією;

 

- організовує публікацію повідомлень про реабілітацію в пресі чи іншим способом інформує громадськість за місцем роботи та проживання реабілітованого;

 

- звертається до органів внутрішніх справ щодо проведення перевірок фактів безпідставності заслання і вислання, направлення на спец поселення, а також конфіскації та вилучення майна у зв’язку з необґрунтованими репресіями (розкуркуленням);

 

- заслуховує інформацію відповідних службових осіб про виконання законодавства з питань реабілітації, а також подання допомоги реабілітованим громадянам і членам їхніх сімей;

 

- здійснює контроль за відшкодуванням реабілітованим громадянам матеріальних збитків і наданням установлених пільг;

 

- вирішує інші питання, пов’язані з поновленням прав реабілітованих громадян.

 

4. Районна комісія крім виконання функцій, передбачених у пункті 3 цього Положення:

 

- розглядає листи, заяви і скарги репресованих громадян або їхніх спадкоємців першої черги з питань встановлення факту розкуркулення, адміністративного виселення, відшкодування матеріальних збитків, виплати грошової компенсації реабілітованим;

 

- приймає рішення щодо:

 

встановлення факту розкуркулення, адміністративного виселення; відшкодування матеріальних збитків відповідно до Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім спадкоємцям; поновлення житлових та інших прав реабілітованих громадян.

 

5. Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Кількісний і персональний склад комісії затверджуються сесією районної ради.

 

До складу комісії можуть входити депутати, представники громадськості, фінансових органів, пенсійного та соціального забезпечення, архівних установ, а у разі необхідності – й інших організацій та установ.

 

6. Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії.

 

Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

 

7. Засідання комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів присутніх її членів.

 

8. У засіданнях комісії можуть брати участь і особи, які подали заяву з питань, віднесених до компетенції комісії, або їхні представники, згідно з письмовим дорученням заявника.

 

9. Рішення комісії підписує голова (у разі його відсутності – заступник голови) і секретар комісії.

 

10. Рішення комісій з питань виплати грошової компенсації, повернення будівель та іншого майна або відшкодування їх вартості можуть бути оскаржені реабілітованим (або його спадкоємцями) та іншими заінтересованими громадянами відповідно до комісії обласної ради. У разі незадоволення прийнятим рішенням ці громадяни можуть звернутися за розв’язанням спору до суду.

 

11. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

12. Комісія користується штампом і печаткою районної ради.